MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» Web前端 » map坐标系,及其转化

map坐标系,及其转化

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-08-09  浏览:0次
地图坐标系,及其转化
地图坐标系:

天地图                      2000国家大地坐标系,高斯投影
高德、腾讯、Google中国地图、阿里云地图  GCJ-02火星坐标系(中国主流坐标系)
百度地图     BD-09坐标(百度坐标对火星坐标系进行了一次加密,形成了百度坐标系)
谷歌地图     WGS84坐标系(大地坐标系统,国际主流坐标系)

坐标系之间转化:

百度坐标(BD09)、国测局坐标(火星坐标,GCJ02)、和WGS84坐标系之间的转换(JS版代码)
/**
*
* 提供了百度坐标(BD09)、
* 国测局坐标(火星坐标,GCJ02)、
* 和WGS84坐标系之间的转换
*/

//定义一些常量
var x_PI = 3.14159265358979324 * 3000.0 / 180.0;
var PI = 3.1415926535897932384626;
var a = 6378245.0;
var ee = 0.00669342162296594323;

/**
* 百度坐标系 (BD-09) 与 火星坐标系 (GCJ-02)的转换
* 即 百度 转 谷歌、高德
* @param bd_lon
* @param bd_lat
* @returns {*[]}
*/
function bd09togcj02(bd_lon, bd_lat) {
    var x_pi = 3.14159265358979324 * 3000.0 / 180.0;
    var x = bd_lon - 0.0065;
    var y = bd_lat - 0.006;
    var z = Math.sqrt(x * x + y * y) - 0.00002 * Math.sin(y * x_pi);
    var theta = Math.atan2(y, x) - 0.000003 * Math.cos(x * x_pi);
    var gg_lng = z * Math.cos(theta);
    var gg_lat = z * Math.sin(theta);
    return [gg_lng, gg_lat]
}

/**
* 火星坐标系 (GCJ-02) 与百度坐标系 (BD-09) 的转换
* 即谷歌、高德 转 百度
* @param lng
* @param lat
* @returns {*[]}
*/
function gcj02tobd09(lng, lat) {
    var z = Math.sqrt(lng * lng + lat * lat) + 0.00002 * Math.sin(lat * x_PI);
    var theta = Math.atan2(lat, lng) + 0.000003 * Math.cos(lng * x_PI);
    var bd_lng = z * Math.cos(theta) + 0.0065;
    var bd_lat = z * Math.sin(theta) + 0.006;
    return [bd_lng, bd_lat]
}

/**
* WGS84转GCj02
* @param lng
* @param lat
* @returns {*[]}
*/
function wgs84togcj02(lng, lat) {
    if (out_of_china(lng, lat)) {
        return [lng, lat]
    }
    else {
        var dlat = transformlat(lng - 105.0, lat - 35.0);
        var dlng = transformlng(lng - 105.0, lat - 35.0);
        var radlat = lat / 180.0 * PI;
        var magic = Math.sin(radlat);
        magic = 1 - ee * magic * magic;
        var sqrtmagic = Math.sqrt(magic);
        dlat = (dlat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtmagic) * PI);
        dlng = (dlng * 180.0) / (a / sqrtmagic * Math.cos(radlat) * PI);
        var mglat = lat + dlat;
        var mglng = lng + dlng;
        return [mglng, mglat]
    }
}

/**
* GCJ02 转换为 WGS84
* @param lng
* @param lat
* @returns {*[]}
*/
function gcj02towgs84(lng, lat) {
    if (out_of_china(lng, lat)) {
        return [lng, lat]
    }
    else {
        var dlat = transformlat(lng - 105.0, lat - 35.0);
        var dlng = transformlng(lng - 105.0, lat - 35.0);
        var radlat = lat / 180.0 * PI;
        var magic = Math.sin(radlat);
        magic = 1 - ee * magic * magic;
        var sqrtmagic = Math.sqrt(magic);
        dlat = (dlat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtmagic) * PI);
        dlng = (dlng * 180.0) / (a / sqrtmagic * Math.cos(radlat) * PI);
        mglat = lat + dlat;
        mglng = lng + dlng;
        return [lng * 2 - mglng, lat * 2 - mglat]
    }
}

function transformlat(lng, lat) {
    var ret = -100.0 + 2.0 * lng + 3.0 * lat + 0.2 * lat * lat + 0.1 * lng * lat + 0.2 * Math.sqrt(Math.abs(lng));
    ret += (20.0 * Math.sin(6.0 * lng * PI) + 20.0 * Math.sin(2.0 * lng * PI)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (20.0 * Math.sin(lat * PI) + 40.0 * Math.sin(lat / 3.0 * PI)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (160.0 * Math.sin(lat / 12.0 * PI) + 320 * Math.sin(lat * PI / 30.0)) * 2.0 / 3.0;
    return ret
}

function transformlng(lng, lat) {
    var ret = 300.0 + lng + 2.0 * lat + 0.1 * lng * lng + 0.1 * lng * lat + 0.1 * Math.sqrt(Math.abs(lng));
    ret += (20.0 * Math.sin(6.0 * lng * PI) + 20.0 * Math.sin(2.0 * lng * PI)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (20.0 * Math.sin(lng * PI) + 40.0 * Math.sin(lng / 3.0 * PI)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (150.0 * Math.sin(lng / 12.0 * PI) + 300.0 * Math.sin(lng / 30.0 * PI)) * 2.0 / 3.0;
    return ret
}

/**
* 判断是否在国内,不在国内则不做偏移
* @param lng
* @param lat
* @returns {boolean}
*/
function out_of_china(lng, lat) {
    return (lng < 72.004 || lng > 137.8347) || ((lat < 0.8293 || lat > 55.8271) || false);
}

文章评论

程序猿的崛起——Growth Hacker
程序猿的崛起——Growth Hacker
“懒”出效率是程序员的美德
“懒”出效率是程序员的美德
10个帮程序员减压放松的网站
10个帮程序员减压放松的网站
如何区分一个程序员是“老手“还是“新手“?
如何区分一个程序员是“老手“还是“新手“?
初级 vs 高级开发者 哪个性价比更高?
初级 vs 高级开发者 哪个性价比更高?
为啥Android手机总会越用越慢?
为啥Android手机总会越用越慢?
程序员都该阅读的书
程序员都该阅读的书
聊聊HTTPS和SSL/TLS协议
聊聊HTTPS和SSL/TLS协议
旅行,写作,编程
旅行,写作,编程
漫画:程序员的工作
漫画:程序员的工作
老美怎么看待阿里赴美上市
老美怎么看待阿里赴美上市
编程语言是女人
编程语言是女人
程序员必看的十大电影
程序员必看的十大电影
不懂技术不要对懂技术的人说这很容易实现
不懂技术不要对懂技术的人说这很容易实现
一个程序员的时间管理
一个程序员的时间管理
2013年美国开发者薪资调查报告
2013年美国开发者薪资调查报告
总结2014中国互联网十大段子
总结2014中国互联网十大段子
为什么程序员都是夜猫子
为什么程序员都是夜猫子
鲜为人知的编程真相
鲜为人知的编程真相
程序员的一天:一寸光阴一寸金
程序员的一天:一寸光阴一寸金
什么才是优秀的用户界面设计
什么才是优秀的用户界面设计
写给自己也写给你 自己到底该何去何从
写给自己也写给你 自己到底该何去何从
如何成为一名黑客
如何成为一名黑客
程序员周末都喜欢做什么?
程序员周末都喜欢做什么?
10个调试和排错的小建议
10个调试和排错的小建议
当下全球最炙手可热的八位少年创业者
当下全球最炙手可热的八位少年创业者
科技史上最臭名昭著的13大罪犯
科技史上最臭名昭著的13大罪犯
那些性感的让人尖叫的程序员
那些性感的让人尖叫的程序员
中美印日四国程序员比较
中美印日四国程序员比较
看13位CEO、创始人和高管如何提高工作效率
看13位CEO、创始人和高管如何提高工作效率
Web开发者需具备的8个好习惯
Web开发者需具备的8个好习惯
程序员最害怕的5件事 你中招了吗?
程序员最害怕的5件事 你中招了吗?
程序员和编码员之间的区别
程序员和编码员之间的区别
Google伦敦新总部 犹如星级庄园
Google伦敦新总部 犹如星级庄园
Java程序员必看电影
Java程序员必看电影
做程序猿的老婆应该注意的一些事情
做程序猿的老婆应该注意的一些事情
Java 与 .NET 的平台发展之争
Java 与 .NET 的平台发展之争
我的丈夫是个程序员
我的丈夫是个程序员
每天工作4小时的程序员
每天工作4小时的程序员
我是如何打败拖延症的
我是如何打败拖延症的
老程序员的下场
老程序员的下场
十大编程算法助程序员走上高手之路
十大编程算法助程序员走上高手之路
亲爱的项目经理,我恨你
亲爱的项目经理,我恨你
“肮脏的”IT工作排行榜
“肮脏的”IT工作排行榜
 程序员的样子
程序员的样子
我跳槽是因为他们的显示器更大
我跳槽是因为他们的显示器更大
程序员眼里IE浏览器是什么样的
程序员眼里IE浏览器是什么样的
代码女神横空出世
代码女神横空出世
2013年中国软件开发者薪资调查报告
2013年中国软件开发者薪资调查报告
软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有